Đất Độc

Tác giả: Sylar_Gabriel @ VOZ
Link gốc: http://vozforums.com/showthread.php?t=1997359

Lời tựaCâu chuyện thứ 1: CON CHÓCâu chuyện thứ 2: THẦN HỘ MỆNH

Câu chuyện thứ 3: BÀ NGOẠI

Câu chuyện thứ 4: TUYỆT TỰ
Lời tác giả

Câu chuyện thứ 5: BÀ ĂN XINCâu chuyện thứ 6: ĐÁM CƯỚI

Câu chuyện thứ 7: MA NAM

Câu chuyện thứ 7: MA NAM - P.2 - MA ThẮT CỔ


http://datdoc2.pen.io
1 Hearts
1 Hearts
1 Hearts